ATE DI GORTU

Ate, la sperance di Gortu.

Lu vai dute la citât

Ate, une vore amât, chel so vivôr di anime e di cuarp

che no ‘nd jere compagn, e i poetis cjantavin.

Lu vai dute la citât, no si da pâs sô mari, la principesse.

Ferît a Metunu, puartât di ca e di là, par trê dîs

(e jere la disfate dai Furlans)

che al çavariave…

nie di puartâi a sô mari, la principesse.

Ate la sperance di Gortu.

1-10: Ate, non di re cjatât scrit su lis monedis celtichis carnichis; Gortu, non celtic antîc di Guart.

6: Metunu, antîc non di Midune, salacor venetic, chi lûc di une bataie pierdude.

No comments: