I Wels voi scûrs di animâl.

No vuei viodiju,

No, no vuei viodiju.

I pas lôr za sul troi.

In flamis al è il cjariesâr.

Belen, ti ai a grât:

sul troi li fueis ti pandin.

In flamis al è il cjariesâr.tttt

No comments: